Search PennSound

32 Ethnic Minority Poets from China

Complete recording (48:22): MP3

Media.SAS mirror URL: MP4

List of poets in order of appearance:

Recorded and collected in February 2023:

 1. Pan Mei (b. 1987), Buyi from Guizhou
 2. Lan Dingguan (b. 1996), Yao from Guangxi (reading in Zhuang)
 3. Shadette Gamarie (b. 1968), Kyrgyz from Xinjiang
 4. Pan Nianying (b. 1963), Dong (Kam) from Guizhou
 5. Li Hui (b. 1978), Dônđäc from Shanghai
 6. Na Sa (b. 1977), Kham Tibetan from Qinghai
 7. Wolfman (Li Chenghan, b. 1965), Naxi from Yunnan
 8. Jibu Riluo (b. 1994), Nuosu Yi from Sichuan
 9. Chakdor Gyal (b. 1985), Amdo Tibetan from Qinghai
 10. Norzin Dolma (b. 1999), Amdo Tibetan from Sichuan
 11. Pan Liwen (b. 1975), Shui from Guizhou
 12. He Fukai (b. 1976), Naxi from Yunnan
 13. Solongod Todgerel (b. 1980) Mongolian from Inner Mongolia
 14. Hazhibek Aidarhan (b. 1979) Kazakh from Xinjiang
 15. Yi Wei (Yang Yilong, b. 1971), Bai from Yunnan
 16. Luo Yu (b. 1983), Nasu Yi from Guizhou
 17. Wu Tianwei (b. 1991), Buyi from Guizhou
 18. Mohammedyehya Tusunbaki (b. 2001), Uyghur from Xinjiang
 19. Zhong Xiuhua (b. 1980), ethnic She from Jiangxi
 20. Aku Wuwu (b. 1964), Nuosu Yi from Sichuan

Recorded and collected in February 2022:

 1. Aliye Rusol (b. 1992), Uyghur from Xinjiang
 2. Sugasela (b. 1976), Nuosu Yi from Sichuan
 3. Tenzin Pelmo (b. 2000), Ü Tibetan from Lhasa, Tibet
 4. Xi Chu (b. 1976), Miao (Hmong) from Guizhou
 5. Chungkyi (b. 1978), Ü Tibetan from Lhasa, Tibet
 6. Samer Darkpa (b. 1989), Amdo Tibetan from Gansu
 7. Turahan Tohuti (1968), Uyghur from Xinjiang
 8. Yungdrung Gyurmè (b. 1985), Tsang Tibetan from Back Tibet
 9. Kongno (1968), Jingpho from Yunnan
 10. Asu Sumur (b. 1962), Xibe from Xinjiang
 11. Anaer (b. 1963), Oirat Mongolian from Xinjiang
 12. Nie Le (b. 1968), Wa from Yunnan
 • Curated by: Ming Di
 • Subtitles: Xi Chu, Ming Di, Sun Amu
 • Video editing: Xi Chu, Ming Di
 • Produced by: PoetryEastWest—Poetry Across the Oceans
 • Translation of the poems:
  • Li Hui (1)
  • Mark Bender (1)
  • Neil Aitken (1)
  • Al Lim (2)
  • Megan Pan, edited by Ilya Kaminsky (5)
  • Ming Di (22)

Special thanks to Charles Bernstein and Ilya Kaminsky


© 2023 all respective artists. Recordings available for non-commercial and educational use only. Distributed with permission of all artists by PennSound.